Algemene voorwaarden

Bestellingen

1. Per thema (naam/soort) kerstpakket hanteren wij een minimale bestelhoeveelheid van 12 kerstpakketten / eindejaarsgeschenken.

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud, totstandkoming en nakoming van al onze transacties en komen in de plaats van eventuele eerder geldende en/of gedeponeerde algemene voorwaarden en/of tussen partijen gebruikelijke condities. Bedingen, waarbij van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.

2. Met inachtneming van het vorenstaande wordt de toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.

Totstandkoming overeenkomsten

3. Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, ook indien daarin een termijn wordt genoemd, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. Wij leveren uitsluitend aan bedrijven en instellingen (niet aan particulieren).

 

4. Een overeenkomst komt tot stand na het ontvangen van de door ons verzonden en door besteller voor akkoord getekende opdrachtbevestiging.

Nakomingstermijn

5. De termijnen van nakoming worden slechts bij benadering opgegeven, gelden derhalve niet als fatale termijnen. Overschrijding van nakomingstermijn zal de wederpartij nimmer het recht geven op schadevergoeding noch op ontbinding der overeenkomst.

6. Wij mogen het opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen, totdat aan ons een nieuw adres is medegedeeld. Na administratieve sluiting van de order is het niet meer mogelijk een nieuw leveringsadres op te geven. Alle schade, die hieruit voortvloeit, komt voor rekening van de wederpartij.

Prijzen

7. Indien niet anders is overeengekomen gelden onze prijzen af magazijn, verzending, vervoersdocumenten, verzekering en eventueel door de overheid te heffen rechten of belastingen. Onze prijzen worden zowel exclusief BTW, als inclusief BTW weergegeven.

 

8. Waardevermindering der Nederlandse valuta alsmede prijsstijgingen welke zich voordoen tussen het tijdstip van de opdracht en de betaling geven ons het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen.

 

9. Lonen, sociale lasten, belastingen, invoerrechten, heffingen en andere lasten, na de aanbieding of het tot stand komen der overeenkomst ingevoerd of verhoogd, worden door ons aan de wederpartij in rekening gebracht.

 

10. De in onze prijscouranten opgenomen prijzen zijn vrijblijvend, d.w.z. dat alle orders zullen worden uitgevoerd tegen de op het moment van aflevering geldende prijzen en condities.

 

Annulering

11. Eenzijdige annulering van de wederpartij is niet mogelijk.

 

Reclame

12. De controle op de hoeveelheid berust bij de wederpartij. Wordt door de wederpartij niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 1 werkdag na ontvangst over de hoeveelheden gereclameerd, dan worden de hoeveelheden vermeld op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten als juist te zijn erkend.

 

13. Andere reclames dienen schriftelijk uiterlijk binnen 8 dagen, na de nakoming door de wederpartij bij ons te zijn ingediend. Bij gebreke daarvan wordt de wederpartij geacht de transactie te hebben goedgekeurd.

14. Reclames geven de wederpartij geen recht om betaling van het niet betwiste gedeelte van de vordering op te schorten.

 

15. Vrijwaring wegens verborgen gebreken wordt uitgesloten.

 

16. Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen in kleur, afmeting, afwerking, hoeveelheid en kwaliteit kunnen nimmer een grond tot reclame opleveren.

 

17. Indien is overeengekomen dat, door de wederpartij aangeleverde artikelen zullen worden mee verpakt, dienen deze artikelen uiterlijk 3 weken voor de overeengekomen afleverdatum in ons bezit te zijn. Wederpartij is verantwoordelijk voor de aanlevering van deze artikelen. Indien artikelen niet voor bovengenoemde termijn of een andere in overleg overeengekomen fatale datum, in ons bezit zijn, worden de pakketten zonder deze artikelen verpakt en afgeleverd. Reclames of annuleringen op grond van bovengenoemde worden niet geaccepteerd.

 

18. Het in behandeling nemen van klachten wil niet zeggen dat wij de reclame beschouwen als tijdig of terecht.

 

19. Indien de artikelen na de aflevering ervan wat betreft aard en/of samenstelling zijn gewijzigd, geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt, beschadigd of over verpakt zijn, vervalt elk recht tot reclame.

 

20. Indien de wederpartij met inachtneming van het bovenstaande heeft gereclameerd en de reclame terecht is, zullen wij uitsluitend gehouden zijn de artikelen, waarop de reclame betrekking heeft, voor onze rekening te vervangen.

 

Retourzendingen

21. Bestelde, geleverde en/of geaccepteerde goederen worden door ons niet teruggenomen, tenzij anders wordt overeengekomen.

 

22. Indien en voor zover partijen overeenkomen, dat de goederen worden teruggenomen, zijn wij gerechtigd tot creditering tegen de marktprijzen op de dag van terugname en aan de wederpartij een schadevergoeding door te berekenen van tenminste 20% van de factuurwaarde van de goederen, onverminderd ons recht op nakoming en verdere vergoeding van schade.

 

23. Brabantse Kerstpakketten Specialist is gerechtigd de teruggezonden artikelen ter beschikking van de wederpartij voor diens rekening en risico te houden of te doen houden, indien deze niet op grond van een gerechtvaardigde reclame zijn teruggezonden.

Blijft dit Brabantse Kerstpakketten Specialist?

24. Monsterzendingen blijven eigendom van de Brabantse Kerstpakketten Specialist en worden door de wederpartij na beoordeling retour gezonden op kosten van de wederpartij. De wederpartij heeft de mogelijkheid te kiezen voor het kopen van de monsterzendingen tegen betaling van 80% van de verkoopprijs per pakket.

Blijft dit Brabantse Kerstpakketten Specialist?
Monsterbestelling kopen tegen 80% vinden we oke?

Betaling

25. Betaling dient te geschieden volgens de op de factuur gestelde betalingstermijn. Indien geen betalingstermijn wordt vermeld, zal betaling geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum Netto.

De bijschrijving op de rekening van de Brabantse Kerstpakketten Specialist dient zonder overeengekomen betalingstermijn op factuur, uiterlijk 10 werkdagen vóór levering te geschieden.

Blijft dit Brabantse Kerstpakketten Specialist?

26. De wederpartij wordt geacht na verloop van deze termijn of de anders overeengekomen termijn van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in verzuim te zijn.

 

27. Indien de wederpartij niet binnen de in artikel 25 gestelde termijn heeft betaald, hebben wij het recht vanaf de vervaldag een rente in rekening te brengen, onverminderd de door ons verder toekomende rechten. Het percentage zal 1% per maand bedragen.

 

28. Iedere verplichting van een wederpartij is onzerzijds terstond opeisbaar ingeval de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn onderneming liquideert of (gedeeltelijk) aan derden overdraagt, onder curatele wordt gesteld, dan wel indien te zijnen laste beslag wordt gelegd.

 

29. Door ons ontvangen betalingen strekken allereerst in mindering op de in het volgende artikel bepaalde (gerechtelijke en buitengerechtelijke) kosten, vervolgens op de verschuldigde administratiekosten en de rente en tenslotte op de langst opeisbare factuur c.q. vordering, zelfs indien de wederpartij anders aangeeft.

 

30. Geschiedt nakoming in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door ons afzonderlijk worden gefactureerd.

 

Adres: Polluxstraat 6, 5047 RB te Tilburg
Telefoonnummer: 013-5340561
E-mailadres: info@kerstpakket.net
Webadres: www.kerstpakket.net
IBAN-nummer:  NL65INGB0008549497
KVK-nummer: 72093536
Btw-nummer: NL858983217B01

Kerstpakket.net is de handelsnaam van Cadeau Architecten B.V.